www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2022
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLOrganisatie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.06.2023

Begroting
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen
Begroting

In 2022 werd er geen vrijstelling verleend aan de sector horeca ten gevolge van de COVID-19 (€ -10 miljoen), wat wel het geval was in 2020 en 2021, die voor ongeveer € 7,882 miljoen werd gerecupereerd via de dotatie 2021. Naar aanleiding van COVID-19 werd er beslist om tijdelijk in 2020 geen betalingsherinneringen en verdubbelingen te versturen naar de operatoren.

Er werd een inhaalbeweging uitgevoerd in 2021. In 2022 zien we opnieuw een normale situatie. Er heeft in 2022 meermaals een indexverhoging plaatsgevonden. Daarnaast verhoogde de jaarlijkse bijdrage aan de pool van de parastatalen (van 50% in 2021 naar 51% in 2022). Dit verklaart de stijging van de lonen en andere personeelskosten. Ook zijn de werkingskosten in 2022 gestegen, dit heeft meerdere oorzaken: prijsinflatie van goederen en diensten ten gevolge van de energiecrisis, implementatie van heel wat IT-projecten in 2022…


Uitgaven

Begroting 2022 Realisaties 2022
Personeel
Lonen en wedden
Andere personeelskosten
113.267.000 €
2.181.000 €
113.267.000 €
2.164.000 €
Werkingskosten
Personeelsgebonden werkingskosten
ICT
Prestaties externe opdrachthouders
Externe laboratoria
Minwaarden
Andere werkingskosten
7.146.000 €
12.383.000 €
28.780.000 €
16.176.000 €
1.233.000 €
14.900.000 €
6.843.000 €
11.440.000 €
28.780.000 €
15.381.000 €
617.000 €
13.007.000 €

Andere uitgaven
Afrikaanse varkenspest
Juridische kosten
Vergoedingen Fipronil
Vogelgriep
DIFA

755.000 €
50.000 €
236.000 €
8.400.000 €
1.815.000 €
677.000 €
50.000 €
0 €
4.082.000 €
695.000 €
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
3.041.000 € 2.788.000 €
Totaal uitgaven 210.363.000 € 199.791.000 €


Inkomsten

Begroting 2022 Realisaties 2022
Dotatie 106.221.000 € 106.221.000 €
Interdep. provisie (andere) 50.000 € 50.000 €
DIFA 1.815.000 € 695.000 €
Heffingen 34.115.000 € 34.601.000 €
Retributies 46.518.000 € 45.151.000 €
Cofinanciering van de EU 829.000 € 464.000 €
Andere 5.832.000 € 6.219.000 €
Totaal inkomsten 195.380.000 € 193.401.000 €
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen


Heffingen

De campagne 2022 begon op 15 april 2022 en is afgesloten op 15 maart 2023. Deze verschoven timing heeft te maken met het feit dat de facturering van bedrijven die eind 2022 met hun activiteiten beginnen, verplicht in 2023 moet plaatsvinden.

Als gevolg van de coronacrisis hebben de inrichtingen uit de horecasector genoten van een vrijstelling van de jaarlijkse heffing voor 2020 en 2021. In 2022 waren deze inrichtingen opnieuw onderworpen aan de jaarlijkse heffing. Het gefactureerde bedrag voor de heffing van 2022 bedroeg op 31 januari 2023 € 34,6 miljoen, tegenover € 23,74 miljoen gefactureerd in het voorgaande jaar, rekening houdende met de in 2021 aan de horecasector toegekende vrijstelling.


Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor de prestaties geleverd door de medewerkers van het FAVV en door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen, controles, certificaten,...). Deze prestaties worden ofwel uitgevoerd op vraag van de bedrijven, ofwel opgelegd door de regelgeving.

In 2022 werd voor een bedrag van € 45,15 miljoen gefactureerd.


E-communicatie bij de financiering

De dienst financiering geeft de voorkeur aan elektronische communicatie.

Ieder jaar worden de operatoren uitgenodigd om een aangifte in te vullen voor de heffing, met uitzondering van de starters en de meeste operatoren in de primaire sector die een van ambtswege opgestelde factuur met een forfaitair bedrag ontvangen. In 2022 werd de helft van de uitnodigingen en herinneringen per e-mail en de andere helft per post verzonden.


Beheer van geschillen

Om de noodzakelijke gelijkheid tussen ondernemingen te garanderen, heeft de dienst financiering zijn actie met betrekking tot het recupereren van schuldvorderingen verdergezet.

Wanneer de bedrijven weigeren om hun facturen te betalen, kan het FAVV maatregelen treffen om de toelatingen en/of erkenningen en de prestaties op te schorten en de producten in beslag te nemen krachtens art. 12 van de financieringswet van 9 december 2004, om op die manier de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen. Sinds 2013 werden 2.020 dossiers ingediend bij het vredegerecht of de ondernemingsrechtbank, met een gunstige afloop voor het Agentschap voor het overgrote deel van de dossiers (99%).
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren